Follow us

Tales

Правила на играта „Открий майстора в себе си с Parkside“

Правила на играта „Открий майстора в себе си с Parkside“

І. Организатор на играта и официални правила
Играта “Открий майстора в себе си с Parkside” („Играта“) се организира и провежда от агенция “Дистинкт груп” АД, ЕИК 831656220, с адрес: гр. София, ул. “Цар Симеон” № 57 („Организатор“), по възложение от „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти март“ № 1, контакт: lidl.bg/kontakt („Възложител”). 
Настоящите Правила за участие (“Правилата”) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта “Открий майстора в себе си с Parkside” („Играта“). Настоящите официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на Играта и са свободно достъпни на интернет адрес:                                    pravila-na-igrata-otkriy-maystora-v-sebe-si-s-parkside през целия Период на “Играта” в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите официални Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта www.distinkt.bg
Играта се провежда на интернет каналите на популярни лица („Инфлуенсъри“) - 
Мона Гочев (https://www.instagram.com/monagocheff/)
Катерина Евро (https://www.instagram.com/k.evro/)
Истислава Митева (https://www.instagram.com/istislava/)  
Отговорност за изтеглянето на печеливши участници, организиране на процеса по теглене и информиране на широката публика за правилата на играта има Инфлуенсърът, съвместно с Организатора. 
След съгласуване с Възложителя, Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези официалните правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
II. Територия на играта
Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.
III. Период на играта
Играта се провежда за всеки от инфлуенсърите както следва:
Мона Гочев - от 11.10.2022 до 17.10.2022 („Период на провеждане“).
Катерина Евро - от 27.10.2022 до 30.10.2022 („Период на провеждане“).
Истислава Митева - от 18.10.2022 до 23.10.2022 („Период на провеждане“).
IV. Право на участие
Право да участват в Играта имат всички физически лица над 18 години, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Право на участие имат и лица под 18 години, като в случай че Участникът бъде избран, неговата награда има право да получи родител или законен настойник на Участника, като за целта се подписва двустранен приемо-предавателен протокол, с която родителят поема отговорността за получаването на наградата. Юридически лица нямат право да участват в Играта.   
Всеки Участник може да участва с максимум един регистриран профил и може да спечели една награда. За избягване на всякакво съмнение, Участникът има право да получи максимум 1 (една) награда, в случай че спази всички условия за участие и участва само с един негов Инстаграм профил. 
Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за спечелване на награда. Организаторът има право, без предупреждение, да изключи от Играта Участници: които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия; и/или лица, за които Организаторът има съмнение, че са с фалшива самоличност и фалшив профил или от името на трети лица, със или без изричното им знание. За избягване на всякакво съмнение, Организаторът има право да изключи от Играта всеки Участник по свое усмотрение, ако счете, че Участникът използва фалшив профил/и с цел увеличаване шансовете си за печалба по време на Играта. Организаторът няма ангажимент да информира Участника, за когото има съмнение, че използва фалшиви профили, за решението си да го изключи от Играта. 
Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила и Политиката за защита на личните данни за Играта. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и Политиката за защита на личните данни за Играта и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия Период на провеждане на Играта на адрес pravila-na-igrata-otkriy-maystora-v-sebe-si-s-parkside
С участието си в Играта Участникът се съгласява с обработването на личните му данни съгласно условията, посочени в Политиката за защита на личните данни, достъпна ТУК.
V. Механизъм за участие
За да участва в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта с конкретния Инфлуенсър да:
Tагне в коментар приятел, който би се възползвал, зарадвал на уред Parkside и му предстои ремонт у дома. 

VI. Описание на наградите
Наградите се осигуряват от Възложителя и се доставят от Организатора. 
За Периода на Играта се теглят следните награди измежду всички участници, спазили всички условия за участие и публикували коментар под поста на съответния инфлуенсър, както следва: 
Инструмент на марката Parkside ( за всеки от тримата Инфлуенсъри)
Награда от Мона Гочев: Акумулаторен ударен гайковерт PASSK 20-Li B2 ( с батерия и зарядно устройство) 
Награда от Катерина Евро: Куфар за инструменти; Отвертки, 8 части; Тресчотка с битове и комплект за прецизно рязане, 4 вида; Чук, 5 вида 
Награда от Истислава Митева:  Мултифункционален детектор 5 в 1 PMML 5 A2

код за отстъпка за определен Parkside инструмент прес приложението Lidl Plus ( за всеки от тримата Инфлуенсъри)
Награда от Мона Гочев: 3 Кода за -50% отстъпка през приложението Lidl Plus за избран инструмент от марката Parkside. 
Награда от Катерина Евро: 3 Кода за -50% отстъпка през приложението Lidl Plus за избран инструмент от марката Parkside. 
Награда от Истислава Митева: 3 Кода за -50% отстъпка през приложението Lidl Plus за избран инструмент от марката Parkside. 

За целия Период на Играта се раздават общо 6 (шест) награди. 
Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.
VII. Определяне на печелившите
Печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер.
При тегленето ще се определят съответният брой печеливши на награди и по 2 (две) резервни печеливши за всеки Инфлуенсър. 
Печелившите Участници ще бъдат обявени на канала на Инфлуенсъра спрямо графика, определен в Раздел 7, чл. 4. Печелившите Участници ще бъдат обявени от Инфлуенсъра с коментар под оригиналната публикация на канала на Инфлуенсъра, както следва:
Мона Гочев (https://www.instagram.com/monagocheff/) - обявяване на победителите на 18. 10.2022
Катерина Евро (https://www.instagram.com/k.evro/) - обявяване на победителите на два етапа:

За -50% намаление на: 31.10.2022; За предметната награда: на 04.11.2022

Истислава Митева (https://www.instagram.com/istislava/) - обявяване на победителите на 24.10.2022

Тегленето на печелившите ще бъде извършено най-късно до 23:59 ч. на съответната дата посочена в раздел 8, чл. 3 от Инфлуенсъра. 
Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Инфлуенсъра, след допълнително съгласуване с Организатора, чрез директно съобщение (“Direct Message”) в социалната мрежа Инстаграм. 
Всички награди ще се получават лично от Печелившите по куриер на посочен от Печелившия адрес или по предварително посочен от печелившия имейл (за кодовете за намаление), след уведомление от страна на Организатора и приемане от страна на Печелившия. 
В случай че наградата е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит чрез директно съобщение в Инстаграм и не предостави на Организатора писмено адрес, на който да му бъде изпратена наградата, след до 3 (три) направени опита за установяване на контакт и съгласуване с Възложителя, Организаторът го уведомява писмено, че губи правото на награда и тя ще бъде предоставена на изтегления резервен Печеливш. В случай че и резервният Печеливш не бъде открит съгласно начините, описани по-горе, то Организаторът и/или Възложителят може да решат или да изтеглят нов/и печеливши или да решат да не раздават наградите, останали като неполучени от изтеглените Печеливши.
Всички месечни награди ще бъдат предоставяни в срок до 10 (десет) работни дни след датата, на която всеки Печеливш върне информация за избрания от него начин на получаване на наградата.
Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградите не бъдат получени поради грешен адрес, контакти или погрешна комуникация между Печелившия и Организатора.
VIII. Ограничаване на отговорността
Организаторът не носи отговорност (в степента, допустима от закона) за каквито и да е загуби или вреди, произтичащи от провеждането на Играта или от участието на който и да е Участник в Играта, или ако Играта не се осъществи съгласно предвиденото.
Всеки Участник в Играта се индивидуализира посредством профила си в Инстаграм, който е използвал за участие в Играта. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение и/или неустойка на Участник в Играта и/или трето лице, чийто Instagram профил е използван неправомерно от Участник в Играта и/или трето лице, независимо дали съответното трето лице и/или Участник в Играта са дали или не съгласие за това.
Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не носи гаранционна отговорност за която и да е награда, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител/разпространител.
Организаторът не носи отговорност за забавяне при доставката на наградите, дължащо се на технически проблеми или забавяне в куриерската услуга.
Организаторът не носи отговорност за нарушена цялост на наградата или съдържанието на пратката, причинена при транспортиране. 
Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта по всяко време, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.
Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.
Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта, с изключение на дължимия данък по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, който, ако се дължи такъв, остава за сметка на Организатора.
Участници, които не спазват Правилата и/или Политиката за защита на личните данни за Играта (ако е приложимо), ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.