Follow us

Tales

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Уважаеми потенциални и настоящи клиенти,

За ДИСТИНКТ ГРУП АД гарантирането на сигурността на личните данни, предоставени от физически лица – потенциални и настоящи клиенти, представители на юридически лица – потенциални или настоящия клиенти, както и потребители на уебсайта, е от изключително значение. Затова ДИСТИНКТ ГРУП АД е предприело всички необходими правни, организационни, технически и информационни мерки за осигуряване на законосъобразно, целесъобразно и ясно обработване на Вашите лични данни.

С настоящата Политика за поверителност целим да Ви запознаем как ДИСТИНКТ ГРУП АД се грижи за Вашите лични данни, а именно: каква информация за Вас събираме или ни предоставяте, какви са Вашите законови права като наш потенциален или настоящ клиент, с кого и как споделяме Вашите лични данни, колко дълго ги съхраняваме и т.н.  

Информацията, която се съдържа в настоящия документ, е важна за Вас и е във Ваш интерес да се запознаете подробно и внимателно с нея. 
I. За ДИСТИНКТ ГРУП АД

ДИСТИНКТ ГРУП АД (ДИСТИНКТ) е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831656220, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Цар Симеон“ № 57.

ДИСТИНКТ ГРУП АД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общия регламент относно защитата на данните).

ДИСТИНКТ ГРУП АД, в качеството си на администратор на лични данни, извършва своята дейност в пълно съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и на Общия регламент относно защитата на данните, като така осигурява конфиденциалността и законното обработване на личните данни на своите потенциални и настоящи клиенти.

Определеният от ДИСТИНКТ ГРУП АД Отговорник по защита на данните е Рая Тодорова, който следи за съответствието на тази Политика за поверителност с Общия регламент относно защитата на данните и с действащото в Република България законодателство за защита на личните данни. Ако имате въпроси, свързани с настоящaта Политика за поверителност или относно обработваните от ДИСТИНКТ ГРУП АД Ваши лични данни, може да се обърнете за информация към това лице. Данните за връзка с Отговорника по защита на данните са: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Цар Симеон“ № 57, тел.  0879408500, e-mail: raya@distinkt.bg.  
  
Повече информация относно действащите нормативни актове за защита на личните данни можете да получите на официалната страница на Комисията за защита на личните данни на Република България: www.cpdp.bg

II. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ОБРАБОТКА

Личните данни, които ДИСТИНКТ ГРУП АД събира и обработва, са:

А) Име;
Б) Телефонен номер;
В) Електронна поща;
Г) Банкова сметка;
Д) Единен граждански номер/личен номер на чужденец;
Е) Адрес;
Ж) Номер и дата на документ за самоличност.

1. Цели, при които обработката на лични данни се основава на изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключването му

1.1. Предприемане на стъпки за сключване на договор – ДИСТИНКТ ГРУП АД ще обработва данните Ви при предоставяне на информация за услугите ни във връзка със запитване  от Ваша страна, направено по телефон, електронна поща, в офис, чрез контактната форма, достъпна на уебсайта ни: www.distinkt.bg, както и при преговори.

1.2. Изготвяне на самия договор – попълването на име, ЕГН/личен номер на чужденец, адрес, номер и дата на документ за самоличност, номер на банкова сметка.

1.3. Предоставяне на услугата от страна на ДИСТИНКТ ГРУП АД, предмет на сключения договор.

1.4. Съдействие при изпълнение на Вашите задължения и упражняване на правата по сключения договор.

2.  Цели, при които обработката на лични данни се основава на легитимните интереси на Администратора 

2.1.  Съдебни действия във връзка със защита на правата – ДИСТИНКТ ГРУП АД ще обработва данните на клиентите си, за да защитава правата си в съдебни/арбитражни процеси с помощта на външни адвокати. 

2.2 Клиентско обслужване – ДИСТИНКТ ГРУП АД ще обработва личните Ви данни, които  сте  предоставили чрез контактната форма, налична на сайта, при отправяне на запитване, жалба, възражение, мнение или препоръка, за да може да подготви и да Ви изпрати отговор.

Обработването за тези цели е необходимо за защитата на законните интереси на ДИСТИНКТ ГРУП АД като администратор на лични данни, като тези интереси са свързани с основната дейност на ДИСТИНКТ ГРУП АД. ДИСТИНКТ ГРУП АД е предприело всички необходими мeрки, за да гарантира сигурното и законосъобразно обработване на личните данни на своите потенциални и настоящи клиенти. 

3.  Цели, при които обработката на личните данни се основава на законово  задължение, коeто се прилага спрямо Администратора

3.1.  Упражняване на права от субектите на лични данни по смисъла на Общия Регламент за защита на личните данни и посочени в настоящата Политика за поверителност – за да предоставим съответната информация или извършим необходимото действие.

ДИСТИНКТ ГРУП АД обработва личните Ви данни само за целите, за които са събрани, освен ако обработването за други цели е съвместимо с първоначалните цели.

В случай че ДИСТИНКТ ГРУП АД ще обработва личните Ви данни за други цели, които не са съвместими с първоначалната цел, за която са събрани, ДИСТИНКТ ГРУП АД ще Ви уведоми надлежно за тях и ще Ви съобщи правното основание, което допуска обработването за тези други цели.

III. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА УЕБСАЙТА НА ДИСТИНКТ ГРУП АД

В допълнение към информацията, посочена по-горе, в настоящия раздел се описва как използваме личните ви данни, когато посещавате уебсайта на ДИСТИНКТ ГРУП АД и попълвате достъпната контактна форма, за да се свържете с нас и да отправите искания, запитвания, мнения, препоръки.

1. Какви лични данни събираме при просещението на уебсайт  www.distinkt.bg?

1.1. Име
1.2. Телефон
1.3. Елекронна поща

Нашият уебсайт събира лични данни за Вашия компютър, включително (където е наличен) за Вашия IP адрес, операционна система и вид браузър, за администриране на системата, филтриране на трафика, отчитане на статистически данни. 

2.  ДИСТИНКТ ГРУП АД събира лични данни чрез своя уебсайт основно по два начина:

2.1. пряко - когато предоставяте лични данни, за да да осъществите комуникация с нас;
 и
2.2. непряко  - чрез технологията на нашия уебсайт.

 3. Основание и цел на обработка

За да можем да Ви идентифицираме и да обработим съобщението, и да Ви изпратим нашия отговор, е необходимо да обработим Ваши идентификационни данни и данни за контакт, които са попълнени при изпращането на съобщението до ДИСТИНКТ ГРУП АД. Това обработване се основава на нашите легитимни интереси. 

Когато запитването е свързано с предоставяните от нас услуги с цел сключване на договор с ДИСТИНКТ ГРУП АД, то тогава ние обработваме личните данни на основание предприемане на стъпки към сключване на договор.

В случай че между Вас и ДИСТИНКТ ГРУП АД има сключен договор и отправеното от Вас искане е с предмет предоставяните услуги, предмет на договора, или други права и задължения по договора, то тогава ние обрабoтваме Вашите лични данни на основание изпълнение на сключен договор. 

 IV. УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ

Сайтът на ДИСТИНКТ ГРУП АД използва бисквитки. Моля, вижте Политиката за използване на „бисквитки”, достъпна на уебсайта на ДИСТИНКТ ГРУП АД: https://distinkt.bg/, в която можете да намерите подробна информация за „бисквитките”, видове, период на съхранение, наличие на  „бисквитки на трети лица”.  Политиката може да Ви бъде предоставена и при искане, изпратено на следната електронна поща: raya@distinkt.bg 

V. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни на нашите потенциални и настоящи клиенти се обработват предимно от служителите на ДИСТИНКТ ГРУП АД. Лични данни се обработват и от други лица – държавни органи и физически и юридически лица, на които ДИСТИНКТ ГРУП АД предоставя Вашите лични данни въз основа на законово изискване или в изпълнение на договор между ДИСТИНКТ ГРУП АД и конкретното лице.

1. Лица, на които ДИСТИНКТ ГРУП АД предоставя лични данни по силата на действащото законодателство:

1.1. КЗЛД (Комисия за защита на личните данни);
1.2. Правораздавателни органи – съдилища, прокуратура, арбитражни съдилищa (при наличие на договорно основание).

В случай на промяна в списъка на лицата, обработващи лични данни, на които ДИСТИНКТ ГРУП АД предоставя лични данни по силата на закона, ДИСТИНКТ ГРУП АД ще актуализира настоящия документ.

2. Лица, на които ДИСТИНКТ ГРУП АД предоставя лични данни по силата на сключен договор: 

2.1. Служителите на ДИСТИНКТ ГРУП АД, чиято трудова дейност е свързана със сключване на договори, изпълнението им, действия, предхождащи неговото подписване, отговор на клиентски запитвания, счетоводно отчитане на сделки.

2.2.  Други (трети) физически и юридически лица, обработващи лични данни по силата на договор с ДИСТИНКТ ГРУП АД:
2.2.1. Трети лица, предоставящи информационни и комуникационни услуги и технологии във връзка с операционните системи и услуги, ползвани от ДИСТИНКТ ГРУП АД – доставчици на софтуерни услуги, куриери на пощенски услуги и др.;
2.2.2. Външни адвокати/адвокатски дружества, които имат сключени договори за правно обслужване и правна защита с ДИСТИНКТ ГРУП АД;
 2.2.3.  Външни одитори;
 2.2.4. Външни счетоводители/счетоводни къщи, които осъществяват счетоводното обслужване на ДИСТИНКТ ГРУП АД.

VI. ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ДИСТИНКТ ГРУП АД получава лични данни пряко от субекта на данни  (например при попълване на документи или при кореспонденция по имейл, телефон или чрез нашия уебсайт) или от други източници (например от партньори, подизпълнители, достъпни в публичното пространство).

VII. ПРАВАТА ВИ КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ

Физическите лица – потенциални и настоящи клиенти или представители на юридически лица – потенциални или настоящия клиенти, чиито лични данни ДИСТИНКТ ГРУП АД обработва, притежават следните права, предоставени от европейското и българското законодателство:

1. Право на достъп – Имате право по всяко време, при поискване, да получите информация от нас относно категориите лични данни, свързани с Вас, които обработваме, целите на обработване, получателите или категориите получатели, на които данните се предоставят, и източниците на тези данни, освен за случаите, когато данните са били събрани директно от Вас.

2. Право на коригиране – Имате право да поискате от ДИСТИНКТ ГРУП АД да коригира Ваши лични данни, когато те са неточни или непълни. ДИСТИНКТ ГРУП АД осигурява своевременната им актуализация.  

3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен”) – По Ваше искане ДИСТИНКТ ГРУП АД изтрива личните Ви данни, освен ако не са налице изключенията за това, когато не са необходими за целите, за които са били събрани, когато сте оттеглили своето съгласие, ако това е било основание на което са обработвани и не е налице друго правно основание, при незаконосъобразно обработване и в случай на задължение за изтриване на лични данни.

4. Право на ограничаване на обработването – Вие можете, в съответствие с Общия регламент относно защитата на данни, да изискате от нас да обработваме Вашите лични данни само до ограничена степен.  Tова право се прилага по-специално, ако точността на Вашите лични данни е оспорена; ако поискате ограничена обработка вместо изтриване при условията на законно искане за изтриване; в случай че данните вече не се изискват за целите, които преследваме, но Вие изисквате данните, за да установите, упражните или защитите законните Ви права; и докато трае проверка от наша страна, в случай че сте възразили срещу обработването.

5.  Право на преносимост на данните – Вие имате право да получите личните данни, които се отнасят до Вас и които сте предоставили на ДИСТИНКТ ГРУП АД в широко разпространен, структуриран и пригоден за машинно четене формат, и имате право да поискате ДИСТИНКТ ГРУП АД да препрати/прехвърли тези данни към друг администратор, без възпрепятстване, когато обработването на личните данни е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването на лични данни се извършва с автоматизирани средства. Посоченото право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, както и когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Администратора или за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора.

6.  Право на възражение – Вие имате право по причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, да подадете възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато обработването на личните данни се основава на легитимен интерес от страна на ДИСТИНКТ ГРУП АД. ДИСТИНКТ ГРУП АД по принцип ще преустанови обработването на личните Ви данни и ще информира всички засегнати страни, на които данните са били законосъобразно предоставени. В случай че ДИСТИНКТ ГРУП АД установи убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или тази обработка е с цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ние ще продължим да обработваме Вашите лични данни. В този случай ДИСТИНКТ ГРУП АД ще се свърже с Вас, за да изясни причините да продължава да обработва данните Ви.

7. Право на подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни срещу действията на ДИСТИНКТ ГРУП АД, свързани с обработката на личните Ви данни. Комисията за защита на личните данни е с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Всяко едно от посочените права Вие може да упражните във всеки един момент, като изпратите писмено искане до адреса на дружеството: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Цар Симеон“ № 57 или по електронен път, адресиран до: raya@distinkt.bg 

VIII. ПРИЛАГАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

ДИСТИНКТ ГРУП АД не прилага в своята дейност автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по смисъла на чл. 22 от Общия регламент относно защита на личните данни.

IX. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ДИСТИНКТ ГРУП АД ще съхранява личните Ви данни в зависимост от необходимостта им за постигане на целите на обработване:

Личните данни, съдържащи се в счетоводните и финансови документи, се съхраняват за целите на данъчно-осигурителния контрол съгласно нормативно определените срокове от поне 10 (десет) години, считано от 1-ви януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят, освен ако законодателството не предвижда по-дълъг срок.  При всички случаи личните данни се съхраняват до окончателното уреждане на всички финансови отношения между страните в зависимост от нормативните изисквания.

Личните Ви данни, които се обработват въз основа на  изпълнение на договор с ДИСТИНКТ ГРУП АД, ще се съхраняват през срока на действие на правоотношението и 10 (десет) години след неговото прекратяване, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината на прекратяване.

ДИСТИНКТ ГРУП АД съхранява личните данни на свои потенциални клиенти за срок не по-кратък от 5 (пет) години. Потенциалните клиенти имат право във всеки един момент преди изтичането на този срок да подадат искане до ДИСТИНКТ ГРУП АД за заличаване на личните данни, съхранявани от администратора.  
ДИСТИНКТ ГРУП АД съхранява личните  данни, събрани чрез попълване на контактната форма, предоставена на нашия уебсайт,  за срок от 1 (една) година след получаване на съобщението, освен ако не е обвързано с предприемане на стъпки към сключване на договор или изпълнение на сключен договор. В този случай се прилагат съответните срокове.

След изтичане на срока на съхранение ДИСТИНКТ ГРУП АД осигурява тяхното надлежно унищожаване или изтриване по установен ред. 

Политиката за поверителност е достъпна на следния интернет адрес: www.distinkt.bg или може да Ви бъде предоставена при поискване.